Obchodní podmínky

  1. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu (dále jen „účastník“) přihlásit přímo prostřednictvím těchto webových stránek (acregistrace.cz).
  2. Odesláním webové přihlášky objednatel potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
  3. Pořadatel se zavazuje, že vyrozumí účastníka o přijetí přihlášky zasláním informačního mailu.
  4. Pořadatel vyrozumí účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybranou akci.
  5. Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) bez řádné omluvy na akci, provedené v předem stanoveném termínu, nebude přihláška zrušena a objednatel bude muset uhradit storno poplatek v předem stanovení výši.
  6. Po obdržení přihlášky pořadatel zaregistruje objednatele (účastníka) do seznamu účastníků dané akce.
  7. Při zrušení akce pořadatelem bude zasláno vyrozumění o zrušení akce zasláním informačního mailu.
  8. Objednatel souhlasí, že pořadatel může v rámci přípravy organizované akce či následného vyhodnocení akce a získání zpětné vazby od účastníků využít osobních dotazníků ve formě online formulářů.
  9. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých subjektem údajů pro zabezpečení realizace pořádané akce. Pořadatel se zavazuje, že bude svěřené osobní údaje přihlášených osob chránit a nakládat s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“). Právní důvod zpracování osobních údajů je v souladu s Nařízením GDPR čl. 6, odst 1 b). Osobní údaje budou evidovány pouze po dobu nezbytně nutnou dobu realizace akce, vyhodnocení a vyúčtování akce. Maximální doba zpracování bude jeden rok od termínu realizace akce. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat.
  10. Pokud by pořadatel chtěl využít získané osobní údaje pro jiný účel než je samotná realizace akce, musí od účastníků k danému účelu získat Souhlas se zpracování osobních údajů.